ಒಂದರಗಳಿಗೆ…

coupleಒಂದರಗಳಿಗೆ
ಜಗದ ಜಂಜಡ ಮರೆತು,
ನಿನ್ನೊಳಗಿನಾ ಅಳಲ
ಆಳ ಸಾಂದ್ರಗಳ ತಾಕಿ
ಸಂತೈಸುವ ತವಕ ಎನಗೆ

ದಿನ ದಿನವೂ ಮಗುವಂತೆ
ಎನ್ನ ಕಂಬನಿ ಒರಸಿ
ಲಾಲಿಸುವೆ ತಾಯಿಯಂತೆ,
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನನಗೂ
ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ನಿನ್ನತನ
ನಿನ್ನ ನೋವಿನ ಭಾವನಾ

ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾಗದು
ಎನಿತೋ ದಡ್ಡ ಮನಗಳು,
ರಾಗ ತಾಳ ಮಿಳಿತವಾದರೆ
ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಜೀವ ಸಂಗೀತವು,
ಬೆರೆತು ಹೋದರೆ ಇಮ್ಮನ
ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಡಿಗೆಯು

ನಿನ್ನ ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯು
ಮೀರಿ ಹರಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ
ತೆರೆಯಲಿ ನನ್ನ ನಾಲೆಯು

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 24/03/2013, in ಕವನಗಳು and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: